‘Samen streven naar een open en warm Dilbeek waar iedereen zich thuis voelt’

DNA! kiest voor een Dilbeekse samenleving waar elke inwoner onafhankelijk en gelijkwaardig kan aan deelnemen. DNA! vertrekt hierbij van wat inwoners bindt en niet van wat hen verdeelt.

DNA! vindt dat een gemeente zelf de touwtjes in handen moet nemen en de krijtlijnen moet uitzetten. Een gemeente moet de regisseur zijn van het lokale beleid! Een gemeente moet zijn verantwoordelijkheid opnemen en volwassen genoeg zijn om de (meeste) van haar problemen zelf aan te pakken.

Maar omdat we dat niet alleen kunnen, willen we dat samen met alle Dilbekenaren doen. Een voor iedereen toegankelijke samenleving vereist namelijk een breed draagvlak waarbij alle actoren samenwerken en waarbij alle facetten van onze samenleving zoveel mogelijk op elkaar afgestemd worden. Zo kunnen we iedereen zijn verantwoordelijkheid laten opnemen.

Burgers moeten eerst geïnformeerd en gesensibiliseerd worden over de dienstverlening en de voor hen relevante beleidslijnen; burgers moeten gestimuleerd worden om hier actief kritisch mee over na te denken zodat ze het Dilbeeks maatschappelijk weefsel versterken. Bouwen aan een inclusieve samenleving en integrale toegankelijkheid van diensten en producten is een opdracht voor iedereen!

Mensen, Dilbeekse inwoners kunnen elkaar versterken en moeten hiertoe gestimuleerd worden. Integratie, veiligheid, diversiteit, kansarmoede kunnen enkel op een goede manier aangepakt worden als alle mensen samen bereid zijn de sociale cohesie van hun wijk en buurt te versterken, al dan niet met ondersteuning (van privé of gemeente). Diverse onderzoeken tonen aan dat sociale cohesie in een wijk of buurt positief bijdraagt aan het welbevinden, de zelfredzaamheid en de gezondheid van mensen. Tegelijkertijd wordt er ook gewerkt aan de informele solidariteit tussen buren.

DNA! gaat ook resoluut voor een geïntegreerd lokaal beleid, hiermee bedoelen we dat alle gemeentelijke beleidssectoren, lokale beleidsplannen en de werking van alle gemeentelijke diensten met elkaar in verbinding moeten staan, invloed moeten hebben op elkaar en op elkaar moeten afgestemd worden. DNA vindt overleg, afstemming en samenwerking kernwaarden tussen alle gemeentelijke diensten.

DNA! is ervan overtuigd dat de lokale overheid, dus in deze het Dilbeeks gemeentebestuur, een sterke sociale cohesie moet stimuleren en dat dat vooral op buurtniveau ontwikkeld moet worden. Sociale cohesie omvat: deel uitmaken van een (vaak lokaal) sociaal netwerk, sociale orde en sociale controle, het nastreven van gemeenschappelijke doelen en het ondersteunen van een collectieve zelfredzaamheid, solidariteit en buurtverbondenheid.

Een integraal toegankelijke leefomgeving en een stevige sociale buurtcohesie is de sleutel tot een maatschappij waarin iedereen gelijke kansen krijgt!

In een open en verbindend Dilbeek

 • kan iedereen deelnemen aan het sociale, maatschappelijke én het vrije tijds leven;
 • is de communicatie en informatie duidelijk voor iedereen;
 • krijgt iedereen de dienstverlening waar hij of zij recht op heeft;
 • heeft iedereen toegang tot openbare gebouwen, winkels, parken, straten, pleinen, vrije tijd, feesten en openbaar vervoer;

Onder ‘iedereen’ verstaan we als DNA! echt iedereen: mensen met en zonder een beperking, jonge en oudere inwoners, mensen met verschillende culturele achtergronden, … Niemand mag uitgesloten worden.

Kortom elke Dilbekenaar moet hier elke dag aangenaam kunnen wonen en leven!

Lees onze 10 punten die het toekomstig DNA van Dilbeek vormen:

 1. DNA! draagt zorg voor iedereen
 2. Elke straat een fietsstraat
 3. DNA! onderneemt
 4. Een brede school voor elk kind
 5. Iedereen lid van vzw Dilbeek
 6. Generation Now!
 7. DNA! stemt groen!
 8. Feest in elke buurt
 9. Lekker dichtbij
 10. DNA! wil jouw stem ook horen na 14 oktober 2018