Stemt Groen dan ook op DNA! ? 😉

Op milieuvlak staat Dilbeek voor heel wat uitdagingen: onze open en groen ruimte staat onder druk, sluikstorten en zwerfvuil tieren welig en we hebben ons, via het Burgemeesterconvenant, geëngageerd om bij te dragen aan de klimaatdoelstellingen.

Meer groen in ’t straat

Openbaar groen bevordert het welzijn. DNA! ijvert voor het behoud van de bestaande groen-, park- of bosgebieden en pleit voor meer groen binnen de (nieuw) bebouwde omgeving. Zeker in nieuwe verkavelingen (als deze nog verantwoord zijn) moet voldoende open en groene ruimte voorzien worden.

Ook het openstellen van bestaande (publieke of private) parkgebieden vormt een aandachtspunt.

Vuil trekt vuil aan

Iedereen ergert zich wel eens aan zwerfvuil of een sluikstort. De oplossing is simpel, maar makkelijker gezegd dan gedaan: burgerzin en betrokken inwoners. DNA! maakt hier graag werk van, maar zolang dat geen volwaardig feit is, pleit DNA! voor een strenge en kordate sluikstort-aanpak: sluikstorters krijgen een fikse boete of kunnen als alternatieve straf bermen en pleinen meehelpen opruimen…

Om zwerfvuil tegen te gaan ijvert DNA! voor de invoering van statiegeld op wegwerpplastics (blikjes, pet-flesjes, enz…). DNA! beseft dat dit niet dé oplossing is, maar het zal de berg zwerfvuil alleszins aanzienlijk doen afnemen.

Klimaatdoelstellingen

Willen we op lokaal vlak meehelpen aan de in Parijs afgesproken doelstellingen, dan moeten we een stevig tandje bijsteken. We moeten als gemeente meer inzetten op het energiezuinig maken van onze woningen, we moeten zelf een deel van onze energiebehoefte hernieuwbaar (en liefst lokaal) invullen en onze mobiliteit moet veel duurzamer.

We verspillen nog veel te veel energie via onze slecht geïsoleerde woningen.

Het gemeentelijk structuurplan moet verder verfijnd worden: naast een RUP open en bebouwde ruimte moet er ook een RUP komen voor de inplanting van grootschalige hernieuwbare energie-installaties (bvb windmolens). Het RUP open ruimte en het klimaatactieplan moet een versnelling hoger schakelen.

#Van(aard)gaslos

Aardgas is een brandstof uit het verleden (toch wat woningverwarming betreft). Daarom stelt DNA! dat nieuwe wijken/verkavelingen niet meer op het aardgasnet mogen aangesloten worden. Voorkeur gaat uit naar warmtenetten, aangedreven door collectieve warmtebronnen. Om deze switch te ondersteunen pleit DNA! op Vlaams niveau voor een groene tax-shift.

Concreet

 • Inzetten op afvalvoorkoming (scholen, jeugdbewegingen, alle verenigingen, individuele burgers, buurten, …)
 • Op regelmatige basis mobiele recyclageparken inrichten
 • Verder inzetten en ondersteunen van initiatieven zoals de BBB-ers (de Brik- en blikbrigade);
 • Meer vuilbakken op relevante plaatsen, met voldoende sociale controle
 • Vergroenen van straten/pleinen/openbaar domein (en het (laten) onderhouden!); ook gevelgroen waar het kan/wenselijk is; groendaken en zonnepanelen op alle (nieuwe) openbare gebouwen (ook scholen);
 • Nieuwe creatieve speelvoorzieningen, goed gelegen, vlot bereikbaar in elke deelgemeente die ook ontmoetingsplekken worden voor ouders/kinderen/jong-oud…en graag in de buurt van ouderenvoorzieningen;
 • Ondersteunen van de provinciale groepsaankopen rond energiebesparing en –opwekking en elektrische mobiliteit;
 • Aandacht besteden aan waterbeheersing en erosiebestrijding;
 • Bebossingssubsidie invoeren (ism Regionaal Landschap);
 • Aanleg van warmtenet in nieuwe Wolsemwijk;
 • Als gemeente mee ijveren voor invoering statiegeld en een groene taks-shift op Vlaams/Federaal niveau;
 • Actief betrekken van Milieuraad/Landbouwraad, deze raden erkennen in hun deskundigheid en ervaring én om een draagvlak te creëren;
 • Ondersteunen van (creatieve) circulaire initiatieven, bvb. Kringwinkel, Maakhangaar, Repair Café, enz…
 • Werk maken van het fietspunt aan Westrand;
 • Fijn stof-meetpunten installeren ad schoolpoorten (en andere relevante plaatsen);
 • Steunen van korte-keten verkoop via boerenmarkten, ‘buurderijen’ en CSA’s (community supported agriculture).