Met de fiets als het kan, met de auto als het (echt) moet…

We verplaatsen ons vandaag veel meer dan tien jaar geleden en gemiddeld over een langere afstand. Toch zijn meer dan de helft van onze verplaatsingen korte verplaatsingen van minder dan 5 kilometer. Een groot deel van onze verplaatsingen wikkelt zich ook af op het lokaal wegennet.

Mobiliteit is veel meer dan het aanleggen van wegen om ons zo snel mogelijk van punt A naar punt B te verplaatsen. Niet alleen de schaarser wordende ruimte, maar ook de toenemende ongevallen dwingen ons om doordacht met dit thema om te gaan.

DNA! kiest voor een sturend en duurzaam mobiliteitsbeleid en hanteert hierbij een dubbele insteek:

 • Werk maken van duurzame mobiliteit
 • Focus op verkeersveiligheid en een leefbaar Dilbeek.

Duurzaam mobiel Dilbeek

De groenste km is diegene die niet nodig is. DNA! wil in Dilbeek bij elke toekomstige mobiliteitsingreep nagaan of deze ruimtelijk op zijn plaats is. Aanvullend hanteren we het STOP-principe. Pas in laatste instantie kiezen we voor de aanleg van bijkomende auto-infrastructuur.

DNA! ijvert wel om verder in te zetten op (her)aanleg van infrastructuur voor de zachte weggebruiker.

We geven prioriteit aan veilige schoolroutes (en gesubsidieerde fietspaden). Tegen 2024 moet elke Dilbeekse (kleuter- en lagere) school, in een omtrek van 3 tot 5 km, veilige verbindingen hebben naar de school. Daar waar het niet kan, zetten we in op begeleide trajecten. Niet alleen voet- en fietspaden spelen in dit verhaal een belangrijke rol, maar ook trage wegen.

In dit proces/traject is voldoende en heldere communicatie cruciaal.

Verkeersveilig en leefbaar Dilbeek

Om te komen tot een leefbaar en veilig Dilbeek (en het gedrag van de weggebruikers in die zin aan te passen) wil DNA! een 3-ledige aanpak hanteren: uitgebreide sensibilisering en preventie; infrastructurele ingrepen (ifv wegencategorisering) en tot slot handhaving.

Concreet

 • Burgerparticipatie als basishouding: bij elk project participatie van de betrokkenen inbouwen;
 • Naast veilige (en autoluwe) schooltrajecten zetten we in op veilige fietsverbindingen vanuit elke deelgemeente naar Dilbeek-centrum, naar het (toekomstige) fietsGEN en naar openbaar vervoerknooppunten (treinstations- en bushaltes).
 • Sluipverkeer en zwaar verkeer weren we uit de dorpskernen (in overleg met naburige gemeenten en Vlaams Gewest) en van elke dorpskern maken we waar aangewezen een zone 30.
 • Inzetten op openbaar vervoer tussen de dorpskernen (kaderend binnen de toekomstige vervoerregio-aanpak);
 • Aan de 3 Dilbeekse stations plaatsen we laadpalen, autodeelparkeerplaatsen en veilige fietsboxen. Stations van Dilbeek en Groot-Bijgaarden uitbouwen tot multimodaal knooppunt.
 • De stationparkings houden we gratis voor de pendelaars.
 • Het stationsgebouw en –buurt van Dilbeek biedt voldoende potentie om een (bijhuis van het) fietspunt te openen.
 • Ivm autoluwe schoolomgevingen gaan we na of we bestaande parkings in de buurt kunnen inschakelen (ouders kunnen met de wagen enkel naar deze parkings komen; van hieruit gaan de kinderen te voet of met de fiets, al of niet onder begeleiding, naar school);
 • Kenbaar maken van veilige verbindingen (trage wegen, doorsteken, paadjes en fietspaden) van en naar school. Route2school-project verder ondersteunen; de resultaten opvolgen en uitvoeren (oa ook via scholenoverleg);
 • Inzetten op preventie/bewustwording (deelnemen aan autoloze zondag, car free-day, Met belgerinkel naar de winkel, enz…) en andere vervoersvormen promoten: marktbus, (e-)autodelen, elektrische fiets, carpoolen.
 • Aanpak van de (4) zwarte punten langsheen de N8.
 • Mobiliteitsraad erkennen als adviesraad en betrekken bij mobiliteitsbeleid en plannen;
 • Overleg organiseren met het Brussels Gewest (mobiliteit, openbaar vervoer stopt niet aan de gewestgrens);
 • Doordachte inrichting van voet- en fietspaden en straten met snelheidsbeperkende infrastructuur en autovrije schoolomgeving;
 • Doordachte inrichting van openbare ruimte/dorpskernen met lange termijnvisie;
 • Incentivebeleid moet beter (bvb. elektrische fietsen, met de fiets nr school, …)