DNA! ontspant en verenigt!

Vraag aan een modale Dilbekenaar naar het DNA van Dilbeek en velen zullen het rijke verenigingsleven aanhalen.

Gelijk hebben ze: het aantal verenigingen in Dilbeek is bijna ontelbaar (culturele, sociale, muzikale, politieke, kunstzinnige, sportieve, educatieve, enz…) Elk met hun eigen insteek en schwung.

Het lokale verenigingsleven is een van de socio-culturele motors van onze Dilbeekse samenleving. Het verbindt mensen als geen ander. Velen ervaren het verenigingsleven ook als een vorm van zingeving of als ‘geneesmiddel’ tegen een soms koele en geïndividualiseerde maatschappij.

Verenigingen zijn het cement van onze samenleving. DNA! wil deze dan ook blijven ondersteunen, zowel op financieel, logistiek als communicatief vlak. Naast verenigingen wil DNA! ook nieuwe verenigingsvormen (tijdelijke/pop-upinitiatieven) ondersteunen.

DNA! wil het Dilbeekse vrijetijdsaanbod graag voor iedereen toegankelijk maken, oa door in te zetten op het wegnemen van verschillende drempels en te zorgen voor de juiste toeleiding. We moeten alle doelgroepen (jong-oud, amateur-kenner, arm-rijk, van hier of ergens anders, enz.) betrekken met een gediversifieerd, toegankelijk, laagdrempelig vrijetijdsaanbod.

Lokale besturen moeten in de eerste plaats zorgen voor stimulansen, voor infrastructuur, voor samenwerking en voor overleg. Er staan genoeg geëngageerde vrijwilligers klaar die hiermee verder aan de slag willen gaan. De lokale bestuurders moeten het verenigingsleven als belangrijk bindmiddel erkennen, steunen en bevorderen.

Concreet

 • DNA! ijvert voor het ontwikkelen van 1 centraal (fysiek) loket waar iedereen terecht kan met vragen rond het verenigingsleven en ‘vrijwilligerschap’ (aanvraag evenement, afstemmen vraag en aanbod rond vrijwilligerswerk, enz…). Dilbeek telt veel sociaal kapitaal. We moeten op zoek naar manieren om dit kapitaal meer te laten renderen.
 • Gedeeld gebruik van (school)infrastructuur, tijdens vakantie en na schooltijd;
 • Werking evenementenloket vereenvoudigen;
 • Installeren verenigingsloket.

Cultuurliefhebbers

De Dilbeekse culturo is verwend: weinig gemeenten die op infrastructuurvlak zowel een Westrand, een Dil’Arte, als een Wolfsput-bibliotheek hebben. Daarnaast telt Dilbeek ook een brede waaier aan culturele verenigingen voor jong en oud (fanfares en harmonieën, erfgoedverenigingen, kunstverenigingen, vormingsinitiatieven, enz…) en evenementen.

Kortom: er is een groot aanbod en voor elk wat wils.

Maar toch stellen we vast dat, ondanks al die mogelijkheden, een beduidend deel van de bevolking niet bereikt wordt of niet deelneemt. Barrières kunnen zijn: bereikbaarheid, tekort aan informatie, taal, tijdstip, kostprijs, kinderopvang, enz…

Cultuur staat niet op zich…

Maar cultuur is méér. Het is ook hoe we met elkaar omgaan, hoe we vormgeven aan onze omgeving, hoe we straten en pleinen inrichten, hoe we speelruimten tot creatieve experimenteerruimten ombouwen, hoe we talenten ontdekken en kansen geven.

Cultuur brengt mensen immers samen, zet iets in gang, brengt de wereld binnen, is het kruid in het samen-leven, overstijgt het direct nuttige. Cultuur kan op die manier de Dilbekenaren dichter bij elkaar brengen en een middel zijn om aan (lokale) maatschappij-opbouw te doen.

Het is die brede invulling van ‘cultuur’ die DNA! in Dilbeek wil ondersteunen en uitbouwen.

Concreet

 • Hinderpalen om te participeren in kaart brengen en adequate maatregelen treffen in samenspraak met alle actoren;
 • Verder inzetten op de participatiepas;
 • Deelname door scholen aan culturele initiatieven ondersteunen en faciliteren;
 • Verenigingsleven versterken, hiaten opsporen, nieuwe initiatieven leefbaar maken;
 • Toffe creatieve (speel)ruimten inrichten als lokale ontmoetingsplekken voor iedereen;
 • Drempelverlagende initiatieven kansen geven en op een gepaste manier ondersteunen, genre Stoep en Drempel, Kom voor de soep, repaircafé, café Combinne, de Maakhangaar, voedselteams, …
 • Cultuurraad bij elk initiatief actief betrekken, als klankbord, als mede-starter voor nieuwe projecten, als opvolger van startende organisaties; dit geldt eveneens voor andere adviesraden;
 • Behoeften aan ruimten, lokalen, in alle hoeken van de gemeente detecteren en desgevallend verbeteren, verbouwen, gebruiksvriendelijk maken;
 • (amateur)Kunst in het straatbeeld en bij de mensen thuis brengen;
 • Dilbeeks erfgoed verder beschermen;
 • Verdere ontwikkeling van de bibliotheek als uniek en volwaardig trefpunt waar men zowel aan leesplezier, taaleducatie, ontmoeting, als kunst- en cultuurontwikkeling kan doen, toegankelijk voor iedereen en gedragen door deskundige medewerkers.

Sportievelingen

Sport en beweging is belangrijk. We willen sporten dan ook voor iedereen aantrekkelijk en toegankelijk maken.

DNA! streeft naar een optimale sportinfrastructuur die mensen uitnodigt tot sporten en bewegen als onderdeel van een gezonde levenssstijl. Sport brengt plezier, activeert en ontspant, brengt mensen bij elkaar, helpt talenten te ontwikkelen, leert omgaan met tegenslagen, en biedt veel mogelijkheden voor vrijwilligerswerk engagement.

Door sportstimulering zorgen we ervoor dat nog meer mensen gaan sporten en bewegen. We leggen het accent op de buurten. Verenigingen spelen in de sportstimulering met de inzet van vele vrijwilligers uiteraard een grote rol. Maar ook het ‘ongeorganiseerd en anders georganiseerd sporten’ neemt een steeds belangrijker positie in. Belangrijk voor de sportstimulering is een openbare ruimte, die uitnodigt tot sporten en bewegen.

DNA! wil sport ook aangrijpen om de integratie tussen de Dilbekenaren te bevorderen. Sport is een uitstekend en laagdrempelig middel om mensen van verschillende culturen en achtergronden met elkaar in contact te brengen en begrip voor elkaar te leren opbrengen.

Concreet

 • Inzetten op sport als hét middel om de integratie te bevorderen;
 • Verder inzetten op de participatiepas; lid worden van een sportclub moet voor iedereen betaalbaar zijn (bvb mogelijkheid voorzien om gespreid te betalen);
 • Voorzien in sportterreinen voor niet-georganiseerde inwoners, bvb voetbalpleintjes;
 • Informeren over de link tussen sport en gezondheid (via samenwerking met LOGO’s);