DNA! vertrekt van wat inwoners verbindt, niet van wat hen verdeelt.

Tijdens de nacht van 20 op 21 september bedekten wij  op het cultureel centrum Westrand en 3 andere locaties in Dilbeek  de slogan “Dilbeek, waar Vlamingen thuis zijn…”  met “Dilbeek, waar iedereen welkom is!”. Hiermee wil DNA! een duidelijk signaal geven dat het Dilbeek ziet als een open gemeente, open voor ieder die er woont of wil komen wonen. DNA! kiest voor een Dilbeekse samenleving waar elke inwoner gelijkwaardig kan aan deelnemen.

‘Dilbeek, waar Vlamingen thuis zijn’ werkt polarisatie in de hand

Dilbeek is uiteraard een gemeente in het Vlaamse Gewest, maar het grenst ook aan Brussel met zijn internationale bevolking. Als gemeente moeten we geen muur rond Dilbeek bouwen, maar inzetten op extra integratie en een warm onthaal. Als iemand beslist in Dilbeek te wonen moeten we hem/haar de mogelijkheid geven zich te integreren en zich hier thuis te voelen – liever nog – zich betrokken te voelen. DNA! vertrekt hierbij van wat inwoners verbindt, niet van wat hen verdeelt. In tegenstelling tot de vele initiatieven voor integratie die ter beschikking staan, werkt de huidige slogan voor vele inwoners de polarisatie enkel in de hand, iets wat we moeten vermijden.

Na 35 jaar, tijd voor nadruk op ‘Dilbeek, waar iedereen welkom is.’

De slogan “Dilbeek, waar Vlamingen thuis zijn.” heeft zijn verdienste gehad, maar hoeft voor ons niet meer. Het is een overblijfsel van een politieke strijd uit de jaren tachtig, een actie tegen het Egmontpact in 1978 die niet meer actueel is en niet thuis hoort op de gevel van een cultureel centrum met regionale uitstraling. Tot slot, voor de volledigheid:  de oorspronkelijke slogan was langer:  “Dilbeek, waar Vlamingen thuis zijn, maar iedereen welkom is” . Meer dan 35 jaren later is het tijd om de nadruk te leggen op het tweede deel van de oorspronkelijke slogan en te tonen waar een moderne Vlaamse gemeente vandaag kan voor staan:  Open, Tolerant en Gastvrij!

We kozen er bewust voor om de bestaande borden niet te beschadigen door er alleen maar spandoeken over te bevestigen, en bovendien boden we aan de burgemeester en de directeur van de Westrand aan om in de loop van vrijdag 21 september de spandoeken zelf te verwijderen.

Lees meer over hoe wij het toekomstig DNA van Dilbeek zien, en welke concrete maatregelen we voorstellen in het kader van deze actie onder het hoofdstuk ‘DNA! draagt zorg voor iedereen.’

Over vorm en inhoud van onze actie…

De actie van DNA! waarbij ze de slogan ‘Dilbeek, waar Vlamingen thuis zijn’, op het CC Westrand
en 3 andere locaties in Dilbeek, bedekt hebben met de slogan ‘Dilbeek, waar iedereen welkom is’,
heeft heel veel reacties losgemaakt. Op Facebook is de storm nog steeds niet gaan liggen. DNA!
heeft blijkbaar aan een wel heel heilig huisje in Dilbeek geraakt.

Afgelopen vrijdagochtend was iedereen in Dilbeek meteen wakker nadat DNA! foto’s en een filmpje
over de actie op haar website en op facebook geplaatst heeft. Ondanks dat het spandoek slechts een
uur aan de gevel van cc Westrand heeft gehangen en er niets werd beschadigd, waren er meteen
mensen die opriepen tot een GAS-boete en een “grondig onderzoek door de politie”.

Yann Robbe: “Ja sommige insinuaties en conclusies waren te gek voor woorden. We waren vooraf
wel bezorgd dat mensen de boodschap naar het puur communautaire debat zouden trekken en dat is
jammer genoeg ook gebeurd. Terwijl wij het debat over integratie van anderstaligen in Dilbeek
wilden opentrekken. Weinigen hebben blijkbaar onze motivatie op www.iedereenwelkom.be gelezen.
Daar zeggen we duidelijk dat de oorspronkelijke slogan zijn verdienste had, maar ondertussen wordt
de slogan door vele inwoners -jong, oud en alles daartussen- al lang niet meer op die manier
begrepen. De onvrede wordt bijzonder breed gedragen. Wanneer het gaat over diversiteit, plaatsen
jongeren bijvoorbeeld vraagtekens bij de slogan die volgens hen niet inclusief genoeg is. Bij de
recente bevraging van de jeugdraad vond driekwart van de bevraagde jongeren dat de slogan op zijn
minst herdacht moet worden, zowat de helft was fel tegen”. De eerste associatie die Dilbeek bij
buitenstaanders heeft, is niet ons rijk sport- en cultuuraanbod, noch onze initiatieven rond
wijkwerking of inspanningen rond mobiliteit, maar de slogan.

Naast veel positieve reacties op Facebook gaande van “Eindelijk, die slogan weg!” tot “Ik stoor me al
lang aan die slogan, want ik moet me bij mensen buiten Dilbeek steeds verantwoorden voor die
slogan”, zijn er ook mensen die DNA! verwijten om de polarisering juist aan te wakkeren.
Yann Robbe: “Die polarisering was er al. Juist de huidige slogan leidt tot polarisatie: De tegenstelling
wordt versterkt, daar waar we juist moeten inzetten op integratie. Pleiten we met DNA! voor
faciliteiten? Nee, absoluut niet. Het Nederlands is in Dilbeek de voertaal, dat willen wij ook zeker zo
houden, maar meertaligheid is onmiskenbaar een troef en elkaar willen begrijpen is de eerste stap
naar een actief beleid om iedereen te integreren. Hoe wil je dat mensen zich snel integreren, als
we ze al niet warm onthalen?

Een aantal politici van andere partijen verwijten DNA! dat ze niet eerder dit standpunt op het college
of in de gemeenteraad op tafel hebben gelegd.
Yann Robbe: “Verkiezingen zijn een moment om je partijprogramma te herdenken en te actualiseren.
Alsof er in de programma’s van andere partijen geen nieuwe voorstellen zouden staan. Hoewel
geïnsinueerd door sommige persartikels, is onze actie reeds maanden geleden beslist. Het gaat er ons
om een antwoord te zoeken op het gevoel dat vele – uiteraard niet alle – Dilbekenaren bij de slogan
hebben. En daarmee komen we aan een ander speerpunt uit ons programma: burgerparticipatie.
Waarom niet alle Dilbekenaren laten meedenken over een nieuwe slogan? We hadden op ons
spandoek ook kunnen zetten ‘welke slogan wilt u hier zien hangen’. Maar bij DNA! zijn we een beetje
ondeugend en we kozen voor een actie met een sterk effect. Maar nu willen we graag een debat
hierover met constructieve argumenten van iedereen die zich hierbij betrokken voelt.”

DNA! croit en ce qui nous unit plutôt qu’ en ce qui nous sépare.

Pendant la nuit du 20 septembre, nous avons couvert le slogan affichant “Dilbeek, waar Vlamingen thuis zijn…” par “Dilbeek, waar iedereen welkom is !” au centre culturel Westrand ainsi qu’à 3 autres endroits de la commune à Dilbeek.

Dès lors et à juste titre, nous, DNA!, souhaitons mettre en avant notre vision de la commune de Dilbeek comme étant une commune ouverte à tous ceux qui y vivent ou désireux d’y résider. Pour cela nous prônons l’émergence d’une communauté dilbeekoise où chaque habitant aura la possibilité d’y participer de manière égale

Il est bien entendu incontestable que Dilbeek appartient à la région flamande, mais il n’en demeure pas moins vrai qu’elle reste géographiquement adjacente à la ville de Bruxelles et à sa population internationale. Ainsi, en tant que commune, Dilbeek n’a nullement besoin d’être entouré par des murs mais elle devrait plutôt se concentrer sur une intégration accrue et un accueil chaleureux. A toute personne décidant de vivre à Dilbeek, nous devons lui donner la possibilité de s’y intégrer et de se sentir pleinement chez lui.

La devise de DNA! c’est de croire en ce qui nous unit plutôt qu’en  ce qui nous sépare.

Le slogan  ” Dilbeek, waar Vlamingen thuis zijn…”se traduisant par « Dilbeek où les flamands sont chez eux » va à l’encontre de nombreuses initiatives d’intégration en cours et suscite chez de nombreux habitants un phénomène de polarisation qui n’a pas sa place dans la commune

Ce slogan a eu son mérite lorsqu’il encourageait la lutte politique durant les années quatre-vingt en marquant une opposition au pacte d’Egmont en 1978. Cet épisode appartient au passé et ce slogan en question n’a plus raison d’être et certainement pas sur la façade d’un centre culturel ayant un rayonnement régional. L’histoire nous enseigne également la version originale de ce slogan ” Dilbeek, waar Vlamingen thuis zijn, maar iedereen welkom is.” se traduisant par « Dilbeek, où les flamands sont chez eux mais où tout le monde est le bienvenu » Plus de 35 ans se sont écoulés depuis lors, il est à présent temps de se concentrer sur la deuxième partie de la version originale et de montrer à tous les qualités d’une commune flamande moderne par son ouverture, sa tolérance et son accueil irréprochable!

DNA! believes in what connects people, rather than what divides them.

During the night of September 20th , we covered the slogan “Dilbeek, waar Vlamingen thuis zijn” (“Dilbeek, where the Flemish are at home”) with “Dilbeek, waar iedereen welkom is” (“Dilbeek, where everybody is welcome”). In doing so, DNA! wants to show that we see Dilbeek as an open town, open for every citizen that lives here or wants to come live here. DNA! stands for a Dilbeek in which every citizen is seen equal.

Of course, Dilbeek is a part of the Flemish region, but it also borders Brussels and its international population. We are convinced we don’t have to build a wall around Dilbeek, but have to invest in integration and a warm welcome. When someone decides to come live in Dilbeek, we have to give him/her the opportunity to integrate and to feel at home – even more – to feel involved. DNA! believes in what connects people, rather than what divides them. As opposed to the many initiatives in favor of integration, the slogan rather increases feelings of polarisation – feelings which we wish to avoid.

The slogan “Dilbeek, waar Vlamingen thuis zijn” once had its importance, but doesn’t have to stay. It is a remnant of a political battle from the 1980s, an action against the Egmontpact from 1978 that is no longer relevant and doesn’t belong on the façade of a cultural centre with regional range.  Let us never forget, originally, the slogan was longer: “Dilbeek, waar Vlamingen thuis zijn, maar iedereen welkom is”. More than 35 years later, it is time to focus on the second part of this slogan and to show what a modern Flemish town can be: open, tolerant, and welcoming!

DNA! geht aus von dem, was Menschen bindet, nicht von dem, was sie trennt.

In der Nacht vom 20. September überklebten wir am Westrand Kulturzentrum und an drei weiteren Standorten in Dilbeek den Slogan „Dilbeek, wo Flamen zu Hause sind …“ mit „Dilbeek, wo jeder willkommen ist“. Mit diesem möchtet DNA! ein klares Signal geben, dass es Dilbeek als eine offene Gemeinde sieht, offen für alle, die dort leben und kommen wollen. DNA! entscheidet sich für eine Dilbeek-Gesellschaft, in der jeder Einwohner gleichwertig teilnehmen kann.

Dilbeek ist natürlich eine Gemeinde in der Flämischen Region, grenzt aber auch an Brüssel mit seiner internationalen Bevölkerung. Als Gemeinde sollten wir keine Mauer um Dilbeek bauen, sondern uns auf zusätzliche Integration und ein herzliches Willkommen konzentrieren. Wenn sich jemand entscheidet, in Dilbeek zu leben, müssen wir ihm die Möglichkeit geben, sich hier zu integrieren und sich wie zu Hause zu fühlen – noch besser – sich einbezogen zu fühlen. DNA! Geht aus von dem, was Menschen bindet, nicht von dem, was sie trennt. Im Gegensatz zu den vielen Initiativen zur Integration, stimuliert der Slogan, nach Meinung vieler Einwohner, nur die Polarisierung. Das müssen wir vermeiden.

Der Slogan “Dilbeek, wo Flamen zu Hause sind” hat seinen Verdienst gehabt, hat es für uns aber nicht mehr. Es ist ein Überbleibsel eines politischen Kampfes in den achtziger Jahren, eine Klage gegen den Egmont-Pakt im Jahr 1978, die nicht mehr aktuell ist, und gehört daher nicht an der Fassade eines Kulturzentrums mit einer regionalen Ausstrahlung. Zum Schluss, der Vollständigkeit halber: Der ursprüngliche Slogan war länger: “Dilbeek, wo Flamen zu Hause sind, aber jeder ist willkommen”. Mehr als 35 Jahre später ist es Zeit, sich auf dem zweiten Teil des ursprünglichen Slogans zu konzentrieren und zu zeigen, wofür eine zeitgemäße flämische Gemeinde heute stehen kann: offen, tolerant und gastfreundlich!